นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ภูเก็ต จำกัด ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากท่านที่ใช้บริการของบริษัท และเข้าใจดีว่าท่านต้องการความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่แจ้งให้แก่ทางบริษัท บริษัทได้ให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัว และ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการดำเนินงานของบริษัทด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อ่านรายละเอียด https://legal.knightfrank.co.th/privacy-policy.html
Privacy Policy

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd. and Knight Frank Phuket Co., Ltd. adhere to ethical business practices. Respect and comply with applicable laws and be aware of the trust from those who use the company's services And understand that you want the security of keeping your personal information informed to the company. The Company attaches great importance to respecting the right to privacy and the security of your personal information. by having established policies, regulations and criteria To operate the company with strict measures to protect the security of your personal information. so that you can be sure Your personal data will be used according to your needs and in accordance with the law.

Read More Detail https://legal.knightfrank.co.th/en/privacy-policy.html